Zanzu : Website en ondersteuningsaanbod voor intermediairs

Methodiek

De methodiek Zanzu bestaat uit de website Zanzu.be en een ondersteuningsaanbod voor intermediairs. Het doel is om de toegang van kwetsbare migranten tot basisinformatie, counseling en vorming inzake seksuele gezondheid te verbeteren. Intermediairs die werken met kwetsbare migranten krijgen ondersteuning zodat ze kwaliteitsvolle counseling en vorming rond seksuele gezondheid kunnen aanbieden. De 14-talige website Zanzu.be staat daarbij centraal. Kwetsbare migranten kunnen ook rechtstreeks informatie op de site raadplegen. Met deze methodiek wil Sensoa de integratie van thema’s van seksuele gezondheid binnen settings die werken met kwetsbare migranten bevorderen, waaronder de opvangstructuren voor asielzoekers en het Agentschap Inburgering en Integratie. Voor elke setting brengt Sensoa de randvoorwaarden daartoe in kaart. Afhankelijk van de nood biedt Sensoa vorming, coaching, intervisie of andere ondersteuning.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68

Bovenliggende methodieken
  • Zanzu Lokal

    Praten over gezinsplanning in de lokale hulpverlening: Zanzu Lokal is een methodiek die hulpverleners op wijkniveau ondersteunt om in gesprekken met cliënten...