Zoekfilters

Zoek preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1358 resultaten

Filter:

Voor wie? (Beginnende) gezondheidsprofessionals die vertrouwd willen geraken met gedragsinzichten: medewerkers uit preventie-organisaties, zorgverstrekkers, gezondheidscoaches, beleidsmakers, docenten/studenten hoger onderwijs ...

In deze e-learning kom je te weten welke drempels en hefbomen mensen kunnen ervaren in het nastreven van een gezonde leefstijl. Met deze inzichten ben je beter in staat om effectieve preventieve acties, methodieken of coachings op te zetten. Tijdens deze vorming maak je kennis met het Gedragswiel en leer je de verschillende soorten gedragsdeterminanten kennen.

Inschrijven via www.gezondlevenacademie.be

Voor wie?

Gezondheidswerkers die rechtstreeks in contact staan met cliënten / patiënten.

Wat kan je verwachten?

Ben je op zoek naar een vorming rond motiverend coachen op maat van jouw organisatie, doelgroep of gezondheidsthema? We zoeken met jou naar een geschikte formule om tegemoet te komen aan je wensen. Dat kan bij ons, op Gezond Leven, maar ook op een locatie naar jullie keuze.

Een vorming op jouw maat rond motiverend coachen kan verschillende vormen aannemen:
- Casusbespreking (op basis van video of transcript)
- Gastcollege/werkcollege
- Vorming/praktische workshop
- …

Inschrijven via www.gezondlevenacademie.be

Voor wie?

Zorgverleners

Wat kan je verwachten?

Een vaccin laten zetten of niet? Veel Vlamingen stellen zich die vraag. Als arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker ... kan je twijfels bij jouw patiënten of cliënten wegnemen en hen motiveren om zich te laten vaccineren.
Geen idee hoe je dat precies doet? Bekijk de opname van onze webinar, die helpt je op weg!

Inschrijven via www.gezondlevenacademie.be

Voor wie?

Professionals die preventieve acties, methodieken of campagnes ontwikkelen en/of partnerschappen aangaan, met oog op het bevorderen van gezondheid en voorkomen van ziekte.

De ethische code voor de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen biedt een moreel kompas dat houvast geeft bij ethische overwegingen. Schrijf je zeker in als je meer wil weten over de onderbouwing, de inhoud en de toepassing van de ethische code aan de hand van concrete casussen.

Inschrijven via www.gezondlevenacademie.be

Het organiseren van bewegingsactiviteiten tijdens de middag, een lessenreeks over de bewegingsdriehoek, outdoor learning, het stimuleren van actieve verplaatsing, het maken van afspraken rond minder lang stilzitten in de klas … Het zijn één voor één belangrijke aspecten die opgenomen kunnen worden in het beleid rond lang stilzitten en bewegen van jouw school!

Wil je weten wat zo’n gezondheidsbeleid precies inhoudt, hoe je via de kadermethodiek gezonde school tot een kwalitatief gezondheidsbeleid rond beweging en minder lang stilzitten komt en op welke manier je leerlingen, schoolpersoneel, ouders en organisaties kan betrekken? Dan ben je bij deze vorming aan het juiste adres!

De gezondheid van je organisatie of bedrijf – ook de financiële – hangt nauw samen met die van je medewerkers.
Om uitdagingen als vergrijzing, (langdurige) afwezigheid wegens ziekte en het vinden van geschikt personeel (‘war for talent’) aan te gaan, heb je er alle belang bij om in te zetten op een preventief gezondheidsbeleid. Voorkomen is immers beter dan genezen. Werknemers die mentaal en fysiek gezond zijn, voelen zich beter en presteren beter, en hebben ook een positief effect op de werksfeer en de verbondenheid met het bedrijf.
In deze basiscursus krijg je de nodige inzichten om een integrale gezondheidsaanpak te installeren, die verder gaat dan losse acties voor de werknemers. Je maakt kennis met praktische tools om concreet van start te gaan rond thema’s als mentaal welbevinden, gezonde en duurzame voeding, beweging en (niet) roken. Sessies in groep met andere ondernemingen worden aangevuld met advies op maat van je bedrijf.

Nog te veel zwangere vrouwen, kersverse ouders en koppels met een kinderwens roken. Stoppen met roken op zo’n sleutelmoment blijkt allesbehalve eenvoudig. De beschikbare hulpmiddelen zijn ontoereikend of te weinig gekend voor wie wil stoppen. En zorg- en welzijnsprofessionals weten niet naar wie en hoe ze hun cliënten best doorverwijzen voor een rookstop. Het project ‘Rookvrije Start’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw met steun van de Vlaamse overheid, brengt daar verandering in: het reikt zorgprofessionals handvaten aan om (aanstaande) ouders die roken te ondersteunen. De e-learning 'Rookvrije Start' geeft je meer info over roken voor, tijdens en na de zwangerschap en gaat in op de gevolgen van blootstelling aan tabaksrook voor baby's en jonge kinderen. Je doet hier niet alleen kennis op, maar leert ook hoe je een rookstop met (aanstaande) ouders bespreekbaar kan maken via een gespreksmethodiek.

Generieke opleiding om procesbegeleiders op te leiden voor het project procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn, meer specifiek woonzorgcentra.

Elke leerkracht vraagt zich wel eens af wat je kan doen om grensoverschrijdend gedrag in de klas te voorkomen. Tijdens deze vorming proberen we hier een antwoord op te bieden aan de hand van preventieve bouwstenen.
- Inzicht in de fases van ‘Acting-out gedrag’ volgens Geoff Colvin.
- Bevestigen en begrenzen: hoe pak je dit best aan?
- Wat met belonen en bestraffen?
Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

Een actieve vorming vol energizers zodat je naar huis gaat met een arsenaal aan spelletjes en tussendoortjes.
Inhoud van de training:
• Het belang van een gezonde school
• Sociale vaardigheden en energizers: waarom en hoe?
• Groepsvorming als middel om te werken aan een positief en veilig klasklimaat.
Naast dit vast aanbod organiseert de preventiedienst van De Sleutel ook nog een wisselend open aanbod.

In deze vorming doen we de voedingsdriehoek uit de doeken voor leerkrachten, pedagogische begeleiders en uitgeverijen. Daarna gaan we in op hoe men met het thema voeding aan de slag kan a.d.h.v. de leerlijn voeding. De minimum duur van deze opleiding op maat is drie uur.

Met deze e-tutorial wijzen we je de weg naar onze methodieken en materialen zodat je meteen aan de slag kan om een gezonder aanbod van dranken en tussendoortjes uit te werken.

Weten wat je eet begint met weten wat je koopt. Winkeloefeningen zijn ontwikkeld om de consument te leren omgaan met de informatie op het voedingsetiket. Zo kan hij of zij op een bewuste en kritische manier producten kiezen. Naast de winkeloefening voor het algemene publiek heeft het Gezond Leven ook deze lesmodule voor het secundair onderwijs ontwikkeld. In één lesuur leren leerlingen kritisch om te gaan met de informatie op het voedingsetiket. De aandacht gaat hierbij vooral naar dranken en tussendoortjes. Zo kunnen de leerlingen een bewuste keuze leren maken uit het dranken- en tussendoortjesaanbod op school én erbuiten.

Je kan als leerkracht zelf aan de slag om een les te geven over etiketten lezen met behulp van deze lesmodule dranken en tussendoortjes.Toch liever een diëtiste die de opleiding rond etiketten lezen geeft? Schakel dan een diëtiste in uit de lesgeverspool van het Logo i.s.m. Gezond Leven. Contacteer daarvoor het Logo uit jouw regio via vlaamse-logos.be.

In deze e-learning leren ouders en verzorgers wat kinderen best eten en hoe ze hen kunnen stimuleren om gezond te eten. Na deze e-learning krijg je als ouder of verzorger dus niet alleen meer kennis over gezonde voeding voor kinderen, maar krijg je ook de nodige praktische tips om er zelf mee aan de slag te gaan! De e-learning duurt ongeveer 1 à 1,5 uur.

Gezond Leven gaat tijdens deze opleiding in op een aantal belangrijke aanbevelingen bij de organisatie van de schoolmaaltijd:
-Hoe is een gezonde en mileuverantwoorde schoolmaaltijd samengesteld?
-Hoe kunnen we schoolpersoneel, leerlingen en ook ouders optimaal betrekken bij de organisatie van de schoolmaaltijd?
-Hoe kan voor een positieve belevenis gezorgd worden?

De minimum duur van deze opleiding op maat is twee uur.

Met deze e-tutorial wijzen we je de weg naar onze methodieken en materialen zodat je meteen aan de slag kan om een gezonder aanbod van dranken en tussendoortjes uit te werken.

Organiseert jouw school ook al héél wat initiatieven rond voeding, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid? In deze sessie kom je te weten hoe je volgens het principe van Gezonde School stap per stap kan evolueren van losse acties rond voeding naar een samenhangend beleid, rekening houden met een aantal succesfactoren. Daarbij lichten we de Voedingsdriehoek, afgeleide methodieken en projecten voor onderwijs (de leerlijn voeding, pedagogische dossiers, de proefkampioen, de richtlijnen rond dranken en tussendoortjes en gezonde maaltijden op school) toe.

Zelfdoding is een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Ook zelfmoordpogingen en - gedachten komen frequent voor bij jongeren.
Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons in onze driedaagse vorming suïcidepreventie op alle mensen die met jongeren werken.

Regelmatig organiseert VAD, samen met CGG-preventiewerkers, leden en andere partners vormingen over alcohol- en drugpreventie in het onderwijs, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het schoolgebeuren betrokken is. De vormingen proberen een antwoord te bieden op de vragen uit de sector.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Hoe laat je het thema relaties en seksualiteit aan bod komen doorheen de hele schoolloopbaan? Wat vertel je aan kleuters, kinderen en jongeren?

Sensoa coacht jullie om een coherente leerlijn op te stellen. We werken de leerlijn samen uit. Daarna plannen we intervisiemomenten om de implementatie op te volgen.